Föräldrakooperativet Lönnen


I en utvecklande miljöPå Lönnen har vi som målsättning att ge barnen en välkomnande och trygg miljö. Våra högskoleubildade pedagoger utgår från förskolans läroplan. Målet är att ge varje barn möjlighet att växa i en god och utvecklande miljö. Vi jobbar för att ta tillvara barnens tankar, stödja deras reflektioner och utveckla deras lust till att lära mer.


LÖNNENS MÅLSÄTTNING

Vi vill inom ramen av vårt styrdokument LPFÖ 18 arbeta för:

  • Värna om en välkomnande, trygg, lustfylld och pedagogisk miljö för barnen och lyfta den empatiska förmågan hos var och en.
  • Ge varje barn utrymme för sin personlighet samt ge barnen utmaningar och uppmuntran till självkänsla och en förståelse av sin roll i ett sammanhang till andra.
  • Stimulera barnens lärande och väcka vetgirighet genom delaktighet, reflekterande och problematisering.


PEDAGOGISKT ANSVAR

Alla former av organisationer som bedriver förskoleverksamhet måste ha en pedagogiskt ansvarig. Brukligt bland kooperativa förskolor är att detta ansvar delegeras till personalen. De ansvarar för att Lönnen följer läroplanen och skollagen och beslutar om och utformar verksamheten i barngruppen.

För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i det pedagogiska arbetet utarbetar personalen en pedagogisk målsättning som redovisas och följs upp årligen. Detta sker vid ett pedagogiskt möte per termin, dvs två gånger per år. Här redovisar personalen sin målsättning och hur de tänkt lägga upp verksamheten för att nå den. Föräldrarnas engagemang i frågan är väsentlig för att målsättningen ska kännas rätt och riktig.


LÄS MER OM LÖNNENS PEDAGOGIK

I Förskoletidningen 3/2015: Nyanlända går att läsa om Utvecklingspedagogik och digital portfolio vid föräldrakooperativet Lönnen. Ladda ner artikeln här.

Har du synpunkter på vår verksamhet?


Enligt skollagen 4 kap. 8§ har du som barn, elev, vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunter på verksamheten.


Vänd dig i första hand till den klagomålet berör eller till rektorn. Denna tar emot ditt klagomål och tar i sin tur kontakt med övriga berörda personer för att få deras syn på händelsen eller sakfrågan. Inom 10 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

I andra hand, eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått, kan du lämna dina uppgifter skriftligen via blanketten för klagomålsärende. Dina synpunkter/klagomål hanteras av rektor som delegerar till ansvarig inom styrelsen. Besked kring synpunkter/klagomål lämnas inom 10 dagar.


På förskolan Lönnen ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Alla synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.


Ladda ner blanketten här.